Miljöpolicy

UBA strävar efter att bedriva verksamheten så att den bidrar till en hållbar utveckling av miljön. Miljöaspekten beaktas därför alltid vid beslut om införande av nya produkter eller nya verksamhetsinriktningar.

I försäljningsarbetet prioriterar vi de produkter för växthusteknik som utgör det bästa miljöalternativet för kundens verksamhet, samt i första hand samarbete med leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.

Vid val av leverantörer och material till byggverksamheten ska miljöaspekter, såsom leverantörens miljöambition och geografiska placering, väga tungt. Vår ambition är att när UBA står som totalentreprenör vid bygge, ska restprodukter i möjligaste mån källsorteras och återföras i kretsloppet.

Kretsloppstänkande ska prägla hela den interna verksamheten för lager, tillverkning och kontorsarbete. För att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan arbetar vi kontinuerligt med att förbättra de interna processerna.

Inom samtliga verksamhetsområden ska ett kontinuerligt miljöförbättringsarbete bedrivas.
Personal ska kunna upplysa kunden om produktens miljöpåverkan över hela livscykeln, och om hur produkten på bästa sätt kan återanvändas eller tas om hand på annat miljömedvetet sätt.

UBA följer lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet och håller sig uppdaterade inom den senaste miljöforskningen.

Kontaktperson

Fredrik Liliedahl

VD

Tel: 040-6806710

Mob: 0733-177 560

e-post: fredrik.liliedahl@uba.se